Konkurs – Generalni direktor NK Čelik Zenica

  • 16/09/2020

Na osnovu članova 69. I 74. Statuta Nogometnog kluba „Čelik“ Zenica broj: 022/2017 od 05.01.2017.godine i odluke Upravnog odbora od 15.09.2020.godine, predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba „Čelik“ Zenica dana 16.09.2020.godine raspisuje :

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE GENERALNOG DIREKTORA NOGOMETNOG KLUBA ČELIK IZ ZENICE

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje Generalnog direktora Udruženja građana Nogometni klub „Čelik“ iz Zenice.

 

I OPIS POZICIJE

Generalni direktor je zaposlenik Kluba koji se brine o poslovno-finansijskom segmentu djelovanja kluba u svakodnevnom poslovanju, svakodnevnom funkcionisanju službi i radom zaposlenika, regulisanju redovnih troškova održavanja Stadiona „Bilino polje“ u Zenici kao i poslovnih prostora i nekretnina u vlasništvu ili pod kontrolom Kluba.

Generalni direktor ima sljedeće nadležnosti: organizovanje rada i rukovođenje poslovanjem i aktivnostima kluba, predstavljanje i zastupanje kluba u pravnom prometu prema trećima licima, predlaganje Upravnom odboru angažovanja dodatnih zaposlenika i saradnika kluba, donošenje odluka i preduzimanje mjera koje se odnose na prava i obaveze zaposlenika i saradnika kluba, organizovanje, usmjeravanje i nadzor nad operativnim zadacima zaposlenika i saradnika kluba, donošenje odluka o zaduženju kluba do iznosa od 50.000,00KM godišnje uz saglasnost predsjednika Upravnog odbora, donošenje posebnih akata, odluka i drugih mjera kojima se regulišu pitanja od interesa kluba, u skladu sa Statutom udruženja i zakonom, provodi i izvršava sve marketinške, promotivne i reklamnopropagandne aktivnosti u svrhu davanja pravovremene informacije od važnosti za klub, kontaktira sponzore, donatore i navijače kluba kao i sve druge organe koji na bilo koji način podržavanju rad kluba, pokretanje postupka i prvostepeno odlučivanje u disciplinskom postupku na prijedlog sportskog direktora ili generalnog sekretara, vršenje savjetodavne uloge Upravnom odboru u cilju poštivanja zakona i odredbi Statuta kluba kao i ostale poslove određene Statutom ili odlukom Upravnog odbora.

Generalni direktor se imenuje na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine uz mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Genralnog direktora UG Nogometni klub „Čelik“ iz Zenice koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom generalnog direktora/ovjerena izjava.

 

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidat za Generalnog direktora moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

  • visoko obrazovanje, minimalno VII stepen stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
  • odlično poznavanje engleskog jezika, u sporazumjevanju i pisanoj formi,
  • minimalno 2 (dvije) godine ostavrenog radnog stažau struci.

 

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

  1. CV životopis/biografija,
  2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte/CIPS,
  3. Dokaz o školskoj spremi i
  4. Dokaz o radnom iskustvu.

Prijava kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem postupku izbora i imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred komisijom formiranom od strane Upravnog odbora Nogometnog kluba „Čelik“ iz Zenice.

Konačno imenovanje kandidata izvršit će se odlukom Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta kluba.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dva dnevna lista i dva elektronska medija.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK „Čelik“ Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS-NE OTVARATI“.

 

Predsjednik Upravnog odbora

NK „ČELIK“Zenica

Denis Mušović